Polityka Prywatności

SPIS TREŚCI:
I. Wstęp – dane kontaktowe
II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych
IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
V. Bezpieczeństwo danych osobowych
VI. Jak przetwarzamy Twoje dane?
VII. Zgoda – cofnięcie zgody
VIII. Przechowywanie danych
IX. Udostępnianie danych innym podmiotom
X. Cookies
XI. Zmiany w Polityce
XII. Prawa autorskie

I. Wstęp – dane kontaktowe


Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez CBT Polska Sp. z o.o., ul. Toruńska 280, 85-831 Bydgoszcz, danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe CBT Polska Sp. z o.o. lub poszczególne strony markowe (dalej zwanych łącznie „Użytkownicy”).

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział, w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa. Polityka ma charakter ogólny. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy stron internetowych zarządzanych w imieniu CBT Polska Sp. z o.o. oraz klauzule informacje, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych (umówienie jazdy testowej, prośba o kontakt, zapytanie ofertowe), konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.

Dane kontaktowe Administratora


CBT Polska Sp. z o.o., ul. Toruńska 280, 85-831 Bydgoszcz wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000275680, NIP 9532539106, e-mail biuro@cbt.net.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych CBT Polska Sp. z o.o.

E-mail: odo@cbt.net.pl
Adres: CBT Polska Sp. z o.o. , ul. Toruńska 280, 85-831 Bydgoszcz, z dopiskiem „IOD”.

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności CBT Polska Sp. z o.o. odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 • ·   Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.)

 • ·   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych


Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.


Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

  • ·   Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

   • ·   Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.

    • ·   Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

     • ·   Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

      • ·   Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

       • ·   Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

        • ·   Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

         IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych


         CBT Polska Sp. z o.o. realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

         Użytkownik ma prawo do:

          • ·   Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (patrz punkt VII poniżej).

            • ·   Prawo dostępu do danych:  masz prawo do otrzymania od CBT Polska Sp. z o.o. potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez CBT Polska Sp. z o.o. i w jaki sposób.

             • ·   Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

              • ·   Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.

               • ·   Prawo do usunięcia danych osobowych przez CBT Polska Sp. z o.o. („prawo do bycia zapomnianym”) polega, co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

                • ·   Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.

                 • ·   Prawo do przenoszenia danych:  masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

                  • ·   Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

         Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: odo@cbt.net.pl, lub pisemnie na CBT Polska Sp. z o.o., ul. Toruńska 280, 85-831 Bydgoszcz z dopiskiem „IOD”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej. Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

         V. Bezpieczeństwo danych osobowych


         CBT Polska Sp. z o.o. podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

         W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

                • ·   poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

                • ·   integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,

                • ·   dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

         Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik CBT Polska Sp. z o.o. mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

         VI. Jak przetwarzamy Twoje dane? W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

         CBT Polska Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami. O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, CBT Polska Sp. z o.o. informuje Użytkownika poprzez niniejszą Politykę prywatności lub w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

         Sposób zbierania danych

         Twoje dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Twojej zgody, od Autoryzowanych Partnerów z naszych stron internetowych w formie poprzez np. sklepy internetowe, formularze kontaktowe, mediów społecznościowych, infolinie. Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych CBT Polska Sp. z o.o. gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w punkcie XII).

         Jeśli jesteś przedsiębiorcą, Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, firma, adres działalności, NIP, REGON, adres e-mail) mogą pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych, w tym publicznych baz i rejestrów, jak CEIDG, REGON, KRS.

         Jakie dane możemy przetwarzać?

         Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. W przypadku podawania przez Ciebie danych kontaktowych, wystarczy, że podasz nam tylko jedną z dwóch dostępnych: numer telefonu albo adres email.

         W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych CBT Polska Sp. z o.o. może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć Twoje zamówienie lub zapytanie. Jeśli nie chcesz podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze możesz skontaktować się osobiście z naszymi Biurem Obsługi Klienta. Użytkownicy korzystający z naszego serwisu (CBT Polska Sp. z o.o.) pozostają anonimowi do czasu aż zadecydują, że chcą się zalogować na poszczególnych stronach marek CBT Polska Sp. z o.o. w regulaminach serwisów możesz znaleźć informacje o prowadzonych serwisach internetowych.

         VI.1. W celu umożliwienia korzystania ze sklepu internetowego, Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

           • ·   Rejestracja i logowanie do konta Klienta w sklepie internetowym, korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego

            Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zarejestrowanie konta w sklepie internetowym jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W celu zawarcia tej umowy musisz wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny          i podać swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła.

            Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zarejestrować konto.

            W toku realizacji umowy (posiadania konta w sklepie internetowym) możemy uzyskiwać kolejne dane osobowe, w tym dane dotyczące imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu, nr rachunku bankowego, z którego jest dokonywana płatność, historii zakupów;

          • ·   Składanie zamówień i zawieranie umów za pośrednictwem sklepu internetowego

           Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dla celów realizacji umowy wykorzystujemy Twoje dane wskazane podczas składania zamówienia lub dostępne na koncie Klienta. W związku z zawarciem umowy możemy przetwarzać również dane dotyczące numeru rachunku bankowego (w celu uzyskania płatności). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę za pośrednictwem sklepu internetowego;

          • ·   Realizacja umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego

         Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z nami umowy, w tym dostawy zamówionych produktów.

         W celu realizacji dostawy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci numeru telefonu, podanego dobrowolnie w toku wypełniania formularza z danymi osobowymi. Sprzedawca lub kurier realizujący dostawę mogą skontaktować się z Tobą na wskazany numer telefonu w celach związanych z dostawą (w razie problemów z dotarciem do Ciebie, w przypadku niezastania Cię pod wskazanym adresem dostawy, etc.). Podanie powyższych danych w postaci numeru telefonu jest dobrowolne, ale może znacząco usprawnić dostawę produktów;

         • ·   Odstąpienie od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego

          Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązków umownych wynikających z przysługującego konsumentom i przedsiębiorcom na prawach konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (według art. 6 ust. 1lit.b RODO).

          Przetwarzamy dane wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz dokonania zwrotu ceny, ewentualnie w celu poinformowania, że odstąpienie nie może zostać uwzględnione. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie odstąpić od umowy;

         • ·   Obsługa reklamacji związanych z zawartą umową sprzedaży

          Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązków umownych wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych produktów, a także realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dbałość o wysoką, jakość obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy dane podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego, w celu dokonania zwrotu ceny). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Szczegółowe warunki składania i rozpatrywania reklamacji są opisane w Regulaminie sklepu internetowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację;

         • ·   Obsługa reklamacji dotyczących działania sklepu internetowego

          Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, wyrażającego się w dbałości o wysoki poziom świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej, w tym poprawnego działania sklepu internetowego oraz o prawidłowe relacje z Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy dane podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, nazwa, adres email lub numer telefonu). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Klienta, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Szczegółowe warunki składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących działania sklepu są opisane w Regulaminie sklepu internetowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację.  

           

          VI.2. Przetwarzamy ponadto dane osobowe w innych celach związanych z  funkcjonowaniem strony internetowej, tj. w następujących celach:

         • ·   Umożliwienie subskrybowania usługi Newsletter

          Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na otrzymywanie Newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Za pośrednictwem strony internetowej masz możliwość zasubskrybowania Newslettera, w ramach, którego będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail aktualne informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym, w tym informacje handlowe (informacje o promocjach, nowościach, etc.). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zasubskrybować Newsletter;

         • ·   Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej

          Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz prowadzenia statystyk jej oglądalności. W ramach analizy serwer automatycznie zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Twoje dane dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystasz ze strony internetowej, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony;

         • ·   Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

          W ramach strony internetowej wykorzystujemy narzędzia Google Analytics (narzędzia do analityki internetowej firmy). Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Szczegóły usługi są dostępne pod linkiem:

          https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

          Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland).

          Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem:

          https://policies.google.com/privacy?hl=pl  

          Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem:

          https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

          VI.6. Poza stroną internetową Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

         • ·   Prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji

          Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dbałości o dobre relacje z Klientami, Kontrahentami, Dostawcami oraz wszelkimi innymi osobami kontaktującymi się z nami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Ty zapoczątkujesz rozmowę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji;

         • ·   Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

          W ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) podejmuje działania marketingowe niewymagające Twojej zgody, w szczególności tworzymy i utrzymujemy bazy Klientów oraz prowadzimy inne działania promujące naszą działalność;

         • ·   Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem portalu Facebook

          Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w przypadku, gdy podejmiesz jakąkolwiek aktywność na naszym profilu na portalach Facebook (w tym polubienia naszego profilu, zamieszczenia komentarza, polubienia, etc.). Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zbieraniu danych dotyczących aktywności na naszych profilach w mediach społecznościowych, zainteresowań, danych pozwalających na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji oraz na przedstawianiu ofert marketingowych dotyczących naszych produktów i usług (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). Podstawą przetwarzania danych jest ponadto również Twoja zgoda wynikająca z aktywności na naszych profilach w mediach społecznościowych (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Za pośrednictwem portalu Facebook możemy otrzymywać następujące dane podzielone na kategorie użytkowników: łączna liczba wizyt, reakcje na posty, komentarze, proporcja odwiedzających z podziałem mężczyzn i kobiet, źródło wizyty, informacje dotyczące kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe, zasięgi naszych postów.

          Twoja aktywność na naszych profilach w mediach społecznościowych ma charakter całkowicie dobrowolny, ale jej dokonanie jest równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych. Nie mamy wpływu na tworzenie i wyświetlanie analiz oraz nie możemy zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli chcesz ograniczyć połączenie z naszymi profilami w mediach społecznościowych, możesz skorzystać z funkcji oferowanych na tych platformach, aby przestać obserwować lub subskrybować nasze profile.

          Niezależnie od powyższego, portal Facebook może wykorzystywać Twoje dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Twoich urządzeń oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Twoim kontem. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.

          Dostawcą portalu Facebook jest Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/ .

         • ·   Wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków

          Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na nas, jako administratora danych, obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Twoich danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;

         • ·   Cele archiwalne i dowodowe

          Twoje dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.

          VII. Zgoda – cofnięcie zgody


          W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. CBT Polska Sp. z o.o. nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynika z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny).

          Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego pod tym linkiem: /http://www.cbt.net.pl/kontakt//, poprzez wiadomość e-mail na biuro@cbt.net.pl, czy wysyłając list polecony na adres siedziby firmy tj. CBT Polska Sp. z o.o. ul. Toruńska 280, 85-831 Bydgoszcz.

          Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody. Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

          Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt pod wskazanym numerem telefonu. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę. Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

          VIII. Przechowywanie danych


          CBT Polska Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych osobowych.

          W odniesieniu do podstaw przetwarzania danych opisanych w pkt VI powyżej obowiązują następujące terminy przechowywania:

         • ·   dane przetwarzane w celu rejestracji i logowania do konta Klienta w sklepie internetowym oraz korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego – do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym lub do czasu zaprzestania prowadzenia przez nas sklepu;

         • ·   dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;

         • ·   dane przetwarzane w celu odstąpienia od umowy - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących odstąpienia – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;

         • ·   dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z zawartą umową lub reklamacji dotyczących działania sklepu internetowego - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z reklamacji;

         • ·   dane przetwarzane w celu umożliwienia przesyłania Newslettera - przez okres niezbędny do przesyłania Newslettera, do czasu Twojej rezygnacji lub zaprzestania wysyłania przez nas tego rodzaju wiadomości;

         • ·   dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;

         • ·   dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W zakresie niezbędnym do wysyłania informacji handlowej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej w związku z tym zgody;

         • ·   dane przetwarzane w celu administrowania naszym profilem na portalu Facebook - do czasu dokonania przez Ciebie następujących czynności (i) anulowania polubienia naszego profilu oraz (ii) usunięcia wszelkich swoich aktywności na tym profilu. Zaprzestanie przetwarzania Twoich danych nastąpi również w razie usunięcia przez Ciebie swojego konta z portalu Facebook albo usunięcia naszego profilu z tego portali. Dokonanie opisanych czynności nie jest równoznaczne z usunięciem danych archiwalnych dotyczących aktywności na ww. portalu;

         • ·   dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków - przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;

         • ·   dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.

          IX. Udostępnianie danych innym podmiotom


          Za zgodą Użytkownika, w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach. Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń. W przypadku dokonania zakupu produktu w sklepie internetowym, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane ponadto podmiotom wykonującym usługi transportowe, pocztowe lub kurierskie (w celu dostarczenia produktu).

          W zakresie celu marketingowego odbiorcami Twoich danych osobowych, jako podmiotu przetwarzającego, mogą być Autoryzowani Partnerzy działający na zlecenie i w imieniu CBT Polska Sp. z o.o.

          Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

          CBT Polska Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.

          X. Cookies


          W związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych CBT Polska Sp. z o.o. gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. CBT Polska Sp. z o.o. wykorzystuje je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto CBT Polska Sp. z o.o. korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony www CBT Polska Sp. z o.o. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).


          Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.


          Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu. Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookies.

          Profilowanie


          W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania:

         • ·   opartego o zgodę Użytkownika – w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Użytkownika (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez CBT Polska Sp. z o.o., stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi;

         • ·   bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach CBT Polska Sp. z o.o. oraz na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach do Twoich preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcji stron www CBT Polska Sp. z o.o., daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach www CBT Polska Sp. z o.o.

         Reklama banerowa


         Dane zebrane podczas wizyty Użytkownika na naszych stronach internetowych wykorzystujemy po to, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową (ogłoszenia reklamowe). Reklama ta przeważnie wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla Użytkownika, dlatego w ramach reklamy banerowej Użytkownik może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej na innych stronach (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej nie wykorzystujemy danych osobowych, które wskazywałyby bezpośrednio na konkretnego Użytkownika. Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookies znajdziesz http://wszystkoociasteczkach.pl bądź na poszczególnych stronach markowych.

         XI. Zmiany w Polityce


         CBT Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach CBT Polska Sp. z o.o. będzie informował stosownym komunikatem na swojej stronie internetowej.

         XII. Prawa autorskie


         Wszelkie prawa do Serwisu www.cbt.net.pl, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w  szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

          

speaker_phone
+48 724 00 89 89

Informacje o realizacji zamówień

access_time
Poniedziałek - Piątek / 7:00 - 14:00

Godziny pracy