Regulamin sklepu internetowego sklep-brennenstuhl.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://sklep-brennenstuhl.pl (dalej również jako Sklep internetowy) prowadzony jest przez firmę:

CBT Polska Sp. z o.o.
ul. Toruńska 280
85-831 Bydgoszcz
REGON: 340273507 
NIP: 9532539106

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000275680

W dalszej części niniejszego Regulaminu CBT Polska Sp. z o.o. jest nazywana również jako Sprzedawca.

1.2. Udostępnianie funkcjonalności Sklepu internetowego stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, realizowaną przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących i użytkowników Sklepu internetowego. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 powołanej ustawy.

1.3. Niniejszy Regulamin składa się na treść umów zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującymi. Umowy na podstawie niniejszego Regulaminu są zawierane w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.

1.4. Wypełniając Formularz rejestracji celem utworzenia Konta lub składając zamówienie bez rejestracji, Kupujący powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację.

1.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Klient lub Kupujący – osoba lub jednostka organizacyjna korzystająca z funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym zawierająca umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu – będąca Konsumentem lub Przedsiębiorcą;

2.2. Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu internetowego korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;

2.3. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;

2.4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która za pośrednictwem Sklepu internetowego korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kc.;

2.5. Produkt – towar znajdujący się w ofercie handlowej Sklepu internetowego;

2.6. Konto – przestrzeń sieciowa Sklepu internetowego przeznaczona dla zarejestrowanego Klienta, dostępna po zalogowaniu, obejmująca informacje o Kliencie i dokonanych przez niego zakupach, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności strony internetowej, w szczególności dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym;

2.7. Newsletter- informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi za pośrednictwem Strony internetowej, za pomocą modułu mailingowego, za zgodą Klienta, drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:

3.1.1. Posiadanie urządzenia z zainstalowaną prawidłowo skonfigurowaną, zgodnie z zaleceniami producenta, przeglądarką internetową w aktualnej wersji, umożliwiającą odbieranie strony internetowej.

3.1.2. Dostęp do sieci Internet.

3.1.2. Aktywny adres poczty e-mail (w celu zarejestrowania Konta lub dokonywania zakupów).

3.2. Usługodawca nie gwarantuje poprawnego wyświetlania oraz pełnej dostępności wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowej na przeglądarkach internetowych w starszej wersji niż aktualna.

3.3. Dostępność Sklepu internetowego może być zależna od urządzenia, na którym Klient uruchamia dostęp do strony internetowej, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępności Sklepu internetowego oraz brak możliwości korzystania ze świadczonych przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną wynikający z powyższych przyczyn.

3.4. Klient jest zobowiązany w szczególności:

3.4.1. Korzystać ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

3.4.2. Korzystać ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

3.4.3. Korzystać ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych i wszelkich praw przysługujących ww. osobom i podmiotom.

3.4.4. Powstrzymywać się od działań, które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Sklepu internetowego, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na stronie internetowej Sklepu niezamówionej informacji handlowej, wirusów lub złośliwego oprogramowania.

3.4.5. Powstrzymywać się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla kupującego lub dla niego niedozwolonych.

§4. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

4.1. Na stronie Sklepu internetowego możliwe jest korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

4.1.1. Rejestracja i logowanie do Konta Klienta.

4.1.2. Dostęp do Konta Klienta w dowolnie przez siebie wybranym czasie.

4.1.3. Zarządzanie danymi osobowymi podanymi przy rejestracji oraz w trakcie używania Konta.

4.1.4. Uzyskiwanie informacji o Produktach oferowanych w Sklepie internetowym.

4.1.5. Dokonywanie zamówień dotyczących Produktów oferowanych w Sklepie internetowym.

4.1.6. Zawieranie umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4.1.7. Zamawianie usługi Newsletter.

4.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa strony internetowej.

4.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług lub funkcjonalności strony internetowej z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania strony internetowej ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług strony internetowej.

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług lub funkcjonalności strony internetowej, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jakości usług lub funkcjonalności, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.

4.5. Sklep internetowy umożliwia składanie zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i prac konserwacyjnych. Ewentualne przerwy techniczne i prace konserwacyjne są prowadzone w miarę możliwości w godzinach nocnych.

§5. REJESTRACJA I USUNIĘCIE KONTA KLIENTA

5.1. Dokonując rejestracji Konta w Sklepie internetowym Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania danych niespełniających warunków określonych w poprzednim zdaniu.

5.2. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie internetowym Klient jest zobowiązany:

5.2.1. Wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, uzupełniając: imię i nazwisko, adres    e-mail oraz hasło;

5.2.2. Zapoznać się z Polityką prywatności oraz z niniejszym Regulaminem;

5.2.3. Zaznaczyć pola wyboru:

Wiadomość o przetwarzaniu danych osobowych:
Udostępnione przez Ciebie dane osobowe są wykorzystywane w celu udzielania odpowiedzi na zapytania, przetwarzania zamówień lub umożliwiania dostępu do konkretnych informacji. Przysługuje Ci prawo do modyfikowania oraz usuwania wszelkich danych osobowych zamieszczonych na stronie „Moje konto”.

oraz

Akceptuję treść Regulaminu sklepu internetowego i politykę prywatności;

5.2.4. Kliknąć przycisk „Zapisz”.

5.3. W celu stworzenia hasła, Klient może skorzystać z opcji „Użyj bezpiecznie wygenerowanego hasła”.

5.4. Podczas rejestracji Konta Klient może dodatkowo (fakultatywnie) wyrazić zgodę na:

5.4.1. Otrzymywanie ofert od partnerów Sprzedawcy;

5.4.2. Zapisanie się do Newslettera.

5.5. Z chwilą rejestracji Konta Klienta dochodzi do zawarcia między stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa dotyczy możliwości korzystania z funkcjonalności Konta Klienta i nie wiąże się z koniecznością dokonywania jakichkolwiek płatności. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i może być w każdej chwili rozwiązana przez Klienta poprzez usunięcie Konta w sposób określony w ust. 5.8. poniżej.

5.6. Klient ponosi odpowiedzialność za treść danych podanych przez siebie przy rejestracji oraz w przypadku późniejszych zmian tych danych, jak również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi danymi.

5.7. Osoby dokonujące rejestracji Konta Klienta lub dokonująca za pośrednictwem Sklepu internetowego czynności w imieniu innej osoby (np. w imieniu spółki) powinny posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując niniejszy Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim, oświadcza, że posiada umocowanie do działania pochodzące od osoby, w imieniu której jest dokonywana czynność. Czynności dokonywane przez osobę, o której mowa w niniejszym ustępie są przypisywane podmiotowi, w imieniu którego ta osoba działa.

5.8.  Klient może w każdej chwili i z dowolnej przyczyny usunąć Konto ze Strony internetowej, wysyłając e-mail na adres Sprzedawcy biuro@sklep-brennenstuhl.pl.

5.9. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta w przypadku zakończenia świadczenia Usług, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, na podstawie oświadczenia Sprzedawcy złożonego w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta widniejący na Koncie Klienta.

5.10. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§6. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA DLA KONSUMENTA

6.1.  W celu dokonania zamówienia w Sklepie internetowym Klient powinien:

6.1.1 Skompletować zamówienie:

6.1.1.1. Dokonać wyboru Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu internetowego;

6.1.1.2. W odniesieniu do wybranych Produktów określić ich liczbę;

6.1.1.3. Kliknąć „Dodaj do koszyka”;

6.1.1.4. Przejść do zakładki „Koszyk”;

6.1.1.5. Upewnić się, czy rodzaj i liczba Produktów umieszczonych w Koszyku jest prawidłowa, w razie potrzeby klikając przycisk „+” lub „-”, ewentualnie wpisać treść kodu promocyjnego, jeśli Klient go posiada;

6.1.1.6 Kliknąć „Podsumowanie”.

6.1.2. Wybrać opcję „Zamów jako gość” lub zalogować się do swojego Konta w Sklepie.

6.1.3. Wypełnić formularz z danymi osobowymi, w tym danymi do wysyłki.

6.1.4. Wskazać sposób dostawy spośród dostępnych w Sklepie internetowym.

6.1.5. Wskazać sposób płatności spośród dostępnych w Sklepie internetowym.

6.1.6. Zaakceptować warunki umowy (w tym Regulaminu).

6.1.7. Zaakceptować zamówienie, poprzez kliknięcie w pole wyboru „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz opłacić Zamówienie.

6.2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji zamówienia, zgodnie z ust. 6.1.7. powyżej.

6.3. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie, zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, nie zostanie zrealizowane.

6.4. Orientacyjny czas realizacji zamówienia (od złożenia zamówienia do nadania do Kupującego) wynosi: do 24h przy założeniu zlecenia płatności na poczet zamówienia i kosztów wysyłki w dniu złożenia zamówienia.

6.5. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Sprzedawca przesyła, na adres e-mail Klienta podany na Koncie Klienta lub wskazany podczas składania Zamówienia, potwierdzenie zawarcia umowy, wskazujące numer i przedmiot Zamówienia, cenę produktów i koszt dostawy oraz przewidywany termin realizacji, jak również treść Regulaminu i informację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży, zapisane w postaci pliku PDF.

6.6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego o przyczynach wstrzymania wykonania umowy sprzedaży oraz przewidywanym terminie realizacji.

 

§7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

7.1. Postanowienia ust. 7.2.-7.12 poniżej dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

7.2. Współpraca pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozpoczyna się w momencie rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym. W przypadku, gdy Klient niebędący Konsumentem wyraża wolę rozpoczęcia współpracy w modelu Dropshipping, jest zobowiązany do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia takiej współpracy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy biuro@sklep-brennenstuhl.pl. Po wykonaniu przez Klienta czynności, o których mowa w poprzednim zdaniu Sprzedawca dokonuje weryfikacji i nadaje uprawnienia klienta Dropshipping.

7.3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do współpracy w modelu Dropshipping stosuje się „Regulamin współpracy dropshipping”.  Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7.4. Do składania zamówień przez Klienta niebędącego Konsumentem stosuje się odpowiednio §6 z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

7.5. Jedyną dostępną formą zapłaty za towar jest przedpłata, a czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zarejestrowania płatności.

7.6. Sprzedawca zobowiązuje się do wysyłki pełnowartościowego towaru. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi wszelkie korzyści i ciężary związane z transportem produktu,    a także odpowiedzialność za dostarczany towar przechodzi na rzecz Klienta niebędącego konsumentem. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia przewoźnika w dostawie, zaginięcia czy uszkodzenia powstałe w transporcie.

7.7. Realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich współpracujących ze sprzedawcą bądź Klientem, według cennika przewoźnika.

7.8. Dostawa może się odbyć za pośrednictwem firmy kurierskiej na podstawie przesłanego przez Klienta listu przewozowego, czy też transportem własnym Klienta.

7.9. Sprzedawca dopuszcza możliwość dokonania przez Klienta będącego Przedsiębiorcą zwrotu Produktu, jednak Produkt musi być w nienaruszonym stanie i bez śladów użytkowania (warunki zwrotów omówione są w regulaminie współpracy dla klienta Dropshippingowego).

7.10. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.

7.11. Warunki handlowe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą mogą ulec zmianie w trakcie trwania współpracy.

7.12. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy z Klientem niebędącym Konsumentem w każdej chwili i bez podania przyczyny.

§8. PRODUKTY

8.1. Wszystkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego są wolne od wszelkich wad fizycznych lub prawnych, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu w Sklepie.

8.2. Każdy Produkt dostępny w Sklepie internetowym posiada opis. Opis Produktu wskazuje każdorazowo na podstawowe cechy Produktu, w tym kod Produktu, dane techniczne, cenę brutto, informacje o dostępności, ewentualne informacje o rabatach lub promocjach na Produkt.

8.3. Fotografie i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie internetowym mają charakter poglądowy. Fotografie obrazują w sposób demonstracyjny wygląd Produktu. Wygląd Produktu na fotografiach może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu będącego przedmiotem umowy sprzedaży. Różnice w wyglądzie mogą wynikać z przyczyn technicznych związanych z urządzeniem, za pomocą, którego Klient korzysta ze Sklepu internetowego. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie internetowym specyfikacji technicznych oraz kodu Produktu.

8.4. Realizacja zamówienia jest możliwa pod warunkiem dostępności Produktu w Sklepie internetowym.

8.5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty ani zapewniania Sprzedawcy o właściwościach Produktu w rozumieniu KC. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie internetowym poczytuje się jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu KC.

8.6. Produkty dostępne w Sklepie internetowym powinny być stosowane w sposób zgodny z ich opisem, instrukcjami, właściwościami oraz ewentualnymi dodatkowymi zaleceniami Sprzedawcy.

§9. PŁATNOŚCI

9.1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy, które są ustalane odrębnie przy składaniu zamówienia.

9.2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu. Faktury wysyłane są drogą elektroniczną na wskazany podczas procesu składania zamówienia adres e-mail. Faktura wystawiana jest pod warunkiem podania w dodatkowych informacjach danych do jej wystawienia (NIP, nazwa firmy, adres).

9.3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.

9.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

9.5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

9.6. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie internetowym. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej w  opisie danego Produktu promocje, rabaty i wyprzedaże nie podlegają łączeniu. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania, chyba, że w warunkach promocji, rabatu lub wyprzedaży wskazano, co innego. W przypadku promocji, rabatów lub wyprzedaży, Sprzedawca każdorazowo wskazuje obok obniżonej ceny Produktu najniższą cenę Produktu obowiązującą w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

9.7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

9.8. Udostępnione formy płatności

                9.8.1. Transakcje PayNow.

9.8.2. Karty płatnicze:

                                a) Visa.

                                b) Visa Electron.

                                c) Mastercard.

                                d) MasterCard Electronic.

                                e) Maestro.

                9.8.3. Płatność przy odbiorze.

§10. DOSTAWA

10.1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. W celu dokonania wysyłki Sprzedawca korzysta z usług firm świadczących usługi pocztowe i kurierskie.

10.2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia. 

10.3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

10.4. Na łączny czas dostawy Produktu do Klienta składa się termin wysyłki oraz termin dostarczenia Produktu przez podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie (zgodnie z wyborem Klienta).

10.5. Podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie posiadają własne regulacje, co do sposobu i terminów realizacji usług dostawy przesyłek oraz ewentualnych reklamacji dotyczących tych usług. Przed wyborem dostawcy Klient powinien zapoznać się w tymi regulacjami na stronach internetowych ww. podmiotów. 

§11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

11.1. Kupującemu, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. 

11.2. Aby odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wypełnić formularz znajdujący się https://sklep-brennenstuhl.pl/content/2-dostawa 

Przesyłkę należy nadać na adres: 

CBT Polska Sp. z o.o. - Zwroty
ul. Toruńska 280
85-831 Bydgoszcz

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy, że przed jego upływem Kupujący wyśle wypełniony formularz na adres biuro@sklep-brennenstuhl.pl  bądź nada oświadczenie przesyłką poleconą w placówce pocztowej na adres wskazany powyżej.

11.3. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Produktu, którego dotyczy odstąpienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że przed jego upływem Klient nada zwracany Produkt na adres wskazany w ust. 11.2. powyżej.

11.4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz najtańszego kosztu wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 

11.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcje dokonaną przez klienta kartą płatnicza sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

11.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.7. Przypadki wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zostały opisane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. 

11.8. Zwracany towar musi być nieuszkodzony, kompletny i nienoszący śladów użytkowania. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Produktu.

11.9. Sprzedawca może obniżyć wysokość zwracanej Klientowi ceny Produktu w części, w jakiej wartość Produktu uległa zmniejszeniu na skutek korzystania z Produktu przez Klienta w sposób wykraczający poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Produktu. Jeśli w wyniku takiego korzystania Produkt nie nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zwrotu płatności na rzecz Klienta i odesłania Klientowi Produktu z powrotem.

11.10. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmowała więcej niż 1 Produkt, zaś Klient odstąpił od umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych umową sprzedaży), Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Klient odstąpił od umowy sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zwraca Klientowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej liczby Produktów objętych daną umową sprzedaży.

11.11. W chwili odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta od umowy sprzedaży.

§12. REKLAMACJE

12.1. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Kupujący powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

12.2. Czas na reklamację z tytułu rękojmi wynosi 2 lata. Z rękojmi mogą skorzystać Konsumenci oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Rękojmia wyłączona jest dla pozostałych Przedsiębiorców.

12.3. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy przez wysłanie e-maila na adres biuro@sklep-brennenstuhl.pl , w wiadomości należy umieścić informacje o reklamowanym produkcie wraz ze zdjęciami uszkodzenia, (jeżeli jest to możliwe), a także dokument potwierdzający zakup.

12.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.

12.5. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci (dokumentacja zdjęciowa załączona w zgłoszeniu).

12.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

12.7. Adres do wysyłki reklamacji:

CBT Polska Sp. z o.o. - Reklamacje
ul. Toruńska 280
85-831 Bydgoszcz

12.8. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu, gdy w chwili dokonywania zakupu Klient o tej wadzie wiedział.

12.9. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 

13.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

13.3. Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

13.4. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca poinformuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

13.5. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego mogą być zgłaszane na adres e-mail biuro@sklep-brennenstuhl.pl. Zgłoszenia te będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

13.5. Aktualny Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na Stronie internetowej, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

13.6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2022r.

 

Załącznik nr. 1.

Regulamin współpracy Dropshipping

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego sklep-brennenstuhl.pl w modelu Dropshipping (dalej również, jako Sklep internetowy).

1.2. Sklep internetowy sklep-brennenstuhl.pl, prowadzony jest przez CBT Polska Sp. z o.o., ul. Toruńska 280 85-831 Bydgoszcz, NIP 9532539106 (dalej również, jako Sprzedawca).

1.3. Regulamin określa w szczególności:

a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego w modelu Dropshipping.

b) Sposobu składania zamówień, wysyłki, obsługi zwrotów i reklamacji.

c) Warunki handlowe.

1.4. Podmiotem współpracującym ze Sprzedawcą w modelu Dropshippingu (dalej zwanym Klientem lub Kupującym) może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, (ale posiadająca zdolność prawną), która zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z dalszą odsprzedażą produktów zakupionych u Sprzedawcy (działalność hurtowni lub sprzedawcy detalicznego).

1.5. Współpraca w modelu Dropshipping polega na zawieraniu przez Sprzedawcę z Kupującym umowy sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego i dostarczaniu tych produktów przez Sprzedawcę bezpośrednio do klientów Kupującego (dalej zwanych również Klientami Docelowymi).

§2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego w modelu Dropshipping.

2.1. Współpraca odbywa się na podstawie ogólnego Regulaminu Sklepu internetowego. Sprzedawca nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. W przypadku sprzeczności treści niniejszego Regulaminu i Regulaminu Sklepu internetowego, do współpracy w modelu Dropshipping stosuje się niniejszy Regulamin.

2.2. Rozpoczęcie współpracy następuje w momencie rejestracji konta Klienta (hurtowni) na stronie Sklepu internetowego.

2.3. Po zarejestrowaniu konta należy wysłać e-maila na biuro@sklepbrennenstuhl.pl z informacją o chęci współpracy w modelu Dropshipping. Po weryfikacji firmy następuje przydzielenie Klientowi statusu klienta hurtowego, który umożliwia dostęp do ceny hurtowych i dostępności towaru. Możliwe jest zintegrowanie się z systemem sprzedażowym Sprzedawcy przy pomocy platformy Sky-shop.

2.4. Warunkiem rozpoczęcia współpracy Stron w modelu Dropshipping jest akceptacja przez Kupującego niniejszego Regulaminu oraz zawarcie przez Strony umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Zawarcie umowy o powierzenie następuje na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§3. Zamówienia oraz wysyłka towaru.

3.1. Zamówienia należy składać wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego sklep-brennenstuhl.pl przy pomocy konta klienta założonego w procesie rejestracji.

3.2. Sprzedawca realizuje zamówienia po dokonaniu płatności przez Kupującego. Sprzedawca nie realizuje zamówień na podstawie potwierdzenia przelewu i nie wysyła towaru za pobraniem.

3.3. Zamówienia zostaną wysłane w terminie do 2 dni roboczych od opłacenia zamówienia w zależności od wybranego sposobu dostawy. W przypadku opóźnienia z wysyłką zamówienia w stosunku do terminu wskazanego w poprzednim zdaniu, Sprzedawca poinformuje Klienta o przewidywanym terminie wysyłki. Opóźnienia w wysyłce Produktu względem terminu określonego w zdaniu 1 niniejszego ustępu nie stanowi podstawy do kierowania przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń względem Sprzedawcy.

3.4. Dostawa może zostać zrealizowana za pomocą współpracujących ze Sprzedawcą przewoźników na terenie Rzeczypospolitej Polski, w tym Inpost lub DPD, za pomocą dostarczonego przez zamawiającego listu przewozowego lub transportem własnym Kupującego.

3.5. W przypadku zlecenia wysyłki na podstawie własnej etykiety Kupującego należy ją przesłać w formacie PDF i wielkości A6 na adres biuro@sklep-brennenstuhl.pl, w temacie wiadomości należy umieścić: Własna etykieta - Nr zamówienia za strony, nazwisko klienta końcowego. Przykładowy temat wiadomości (Własna etykieta –XYZCYZADA, Nowak Jan). W takim wypadku termin realizacji zamówienia liczy się od momentu otrzymania etykiety (nie od momentu złożenia zamówienia).

3.6. Zamówienia, których status na koncie Klienta w Sklepie internetowym zmieni się na „Wysłane” nie mogą być modyfikowane czy anulowane przez Kupującego.

3.7. Ryzyko uszkodzenia czy zaginięcia towaru podczas wysyłki przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi. Dokumentem potwierdzającym wydanie towaru, który jest jednocześnie potwierdzeniem realizacji zamówienia jest list przewozowy.

3.8. Sprzedawca może w przeciągu 1 dnia roboczego od momentu otrzymania zamówienia odmówić jego realizacji, podając przyczynę odmowy i zmieniając status zamówienia na anulowane.

3.9. Na Kupującym spoczywa obowiązek poinformowania Klienta Docelowego o warunkach dostawy, reklamacji i gwarancji.

§4. Płatności.

 4.1. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności za zamówione produkty przed ich wysłaniem do Klienta Docelowego. Do czasu otrzymania płatności czy przy jej braku Sprzedawca może wstrzymać się z wysłaniem towaru do Klienta Docelowego.

 4.2. Do realizacji zostaną przekazane w pełni opłacone zamówienia. Sprzedawca nie realizuje zamówień za pobraniem.  Aby Kupujący mógł wysłać produkt za pobraniem do Klienta Docelowego musi w pełni opłacić produkt i wysłać własny list przewozowy na adres biuro@sklep-brennenstuhl.pl.

 4.3. Kupujący w pełni pokrywa koszty wysyłki, które zostaną wyszczególnione w procesie zamawiania.

 4.4. Każdorazowo do sprzedanego produktu wystawiana jest faktura VAT.

 4.5. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu udostępniania pliku XML czy CSV z ofertą handlową.

 4.6. Klientowi Docelowemu nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty przez Sprzedawcę.

§5. Polityka zwrotów, reklamacji, odpowiedzialności dostawcy i zamawiającego.

5.1. Produkty nabywane przez Kupującego przeznaczone są do dalszej odsprzedaży. Według art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca zostaje wyłączony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

5.2. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom Klientów, Sprzedawca umożliwia dokonanie zwrotu produktów w terminie 14 dni od dokonania zakupu. Zwracany produkt musi być kompletny, w nienaruszonym stanie i bez śladów użytkowania. W przypadku, gdy produkt nie odpowiada warunkom określonym w poprzednim zdaniu Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu produktu.

5.3. Adres do zwrotu produktów: CBT Polska Sp. z o.o. ul. Toruńska 280 85-831 Bydgoszcz
Telefon kontaktowy 724 008 989.

5.4. W przypadku skorzystania z usług przewoźnika współpracującego ze Sprzedawcą, koszty zwrotu ponosi Kupujący nawet, gdy: 

·      Klient Docelowy poda niepełne dane, bądź błędny adres wysyłki i paczka wróci do Sprzedawcy.

·      Klient Docelowy jest nieobecny pod wskazanym adresem.

·      Klient Docelowy odmawia przyjęcia paczki bez podania przyczyny.

5.5. Koszt obsługi zwrotów i przesyłek zwrotnych rozliczany będzie na osobnej fakturze, wystawionej i przesłanej do Kupującego każdorazowo po wystąpieniu zwrotu.

5.6. Jeżeli Kupujący otrzyma zwrot produktu od Klienta Docelowego i zdecyduje się na jego zwrot do Sprzedawcy musi przed dokonaniem zwrotu wysłać wiadomości na adres biuro@sklep-brennenstuhl.pl z następującymi danymi: numer art. zwracanego produktu, ilość, numer dokumentu zakupu, numer listu przewozowego przesyłki zwrotnej, numer rachunku bankowego.

Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu produktu wystawić fakturę korygującą i zwrócić środki na wskazany rachunek bankowy.

5.7. Produkty podlegają reklamacji w przypadku, gdy są obarczone wadą fabryczną. W takim przypadku należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres biuro@sklep-brennenstuhl.pl, w załączniku podając zdjęcia lub filmik ukazujący uszkodzony przedmiot. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji następuje wymiana uszkodzonych elementów lub wymiana na nowy wolny od wad.

5.8. Dostawca nie jest stroną pomiędzy Kupującym a Klientem Docelowym i nie kontaktuje się z Klientem Docelowym, chyba, że zostało to wcześniej ustalone z Kupującym.

 

 

 

speaker_phone
+48 724 00 89 89

Informacje o realizacji zamówień

access_time
Poniedziałek - Piątek / 7:00 - 14:00

Godziny pracy